fbpx

Dofinansowanie UE

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający REMEDIUM Centrum Rozwoju Ryszard Tafel informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę „Prace B+R zmierzające do cyfryzacji metody szybkiego rozładowania stresu”, za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: PICTEC, ul. Wiosenna 52, 80-178 Gdańsk, o wartości 239 850 zł brutto.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Prace B+R zmierzające do cyfryzacji metody szybkiego rozładowania stresu” realizowanego w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne informujemy o publikacji postępowania ofertowego na „Prace B+R zmierzające do cyfryzacji metody szybkiego rozładowania stresu”.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji załączonej poniżej.

Oferty w ramach niniejszego postępowania można składać do dnia 19.05.2023 r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe opublikowano pod adresem:
https://remedium-cr.pl/projekt/

Adres kontaktowy w sprawie niniejszego postępowania:
rejestracja@remedium-cr.pl

REMEDIUM Centrum Rozwoju Ryszard Tafel otrzymało dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1  Formularz oferty 

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych

Zał. nr 3 Wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R

Zał. nr 4 Oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zał. nr 5 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

DO GÓRY